„Akademia Kompetencji Cyfrowych” – woj. pomorskie

„Akademia Kompetencji Cyfrowych” – woj. pomorskie

O projekcie

Projekt realizowany jest w ramach konkursu RPPM.05.05.00-22-0106/19, 5 Oś Priorytetowa: Zatrudnienie, Działanie 05.05. Kształcenie ustawiczne.

Cel projektu: Nabycie kompetencji kluczowych w zakresie ICT, obejmujące 5 obszarów i 21 kompetencji DIGCOMP oraz uzyskanie certyfikatu IC3/IC3 Spark, potwierdzającego kwalifikacje przez min. 85% z 240 osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej (18 lat i więcej), poprzez udział w wysokiej jakości szkoleniach zakończonych egzaminem zewnętrznym i certyfikacją, w okresie od 01.01.2020 r. do 30.09.2021 r.

Wymagania formalne uczestnictwa

Grupę docelową stanowią osoby dorosłe, w wieku 18 lat i więcej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji cyfrowych, które pracują lub zamieszkują na obszarze województwa pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Wsparciem zostaną objęci wyłącznie pracownicy sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych, którzy należą do jednej lub kilku z poniższych grup:

  • osoby w wieku aktywności zawodowej (18 lat i więcej)
  • osoby w wieku 25 lat i więcej (min. 80% UP = 192 osoby) z czego minimum 40% ma niskie kwalifikacje;
  • osoby w wieku 50 lat i więcej (min. 30% UP = 72 osoby);
  • osoby dorosłe z wykształceniem co najwyżej średnim (do poziomu ISCED 3 włącznie na podstawie Międzynarodowej standardowej klasyfikacji edukacji ISCED 2011) – min. 75% UP = 182 osoby.

Działania w projekcie

  • Szkolenie z obsługi komputera – poziom podstawowy (80 godzin lekcyjnych);
  • Szkolenie z obsługi komputera – poziom średniozaawansowany (64 godziny lekcyjne);
  • Egzaminy i certyfikacja IC3.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny. W ramach projektu uczestnicy otrzymują bezpłatnie kurs, egzamin, podręcznik, pendrive, materiały pomocowe (teczka, notes, długopis, ołówek), catering.