KLIK-Mazovia-KLIK_2.0 – woj. mazowieckie

KLIK-Mazovia-KLIK_2.0 – woj. mazowieckie

KLIK-Mazovia-KLIK_2.0 – woj. mazowieckie

O projekcie

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – na podstawie umowy nr RPMA.10.02.00-14-4820/16-00 zawartej pomiędzy pomiędzy Centrum Innowacyjnego Biznesu, a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Wartość projektu: 422 010,00 PLN, w tym wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 375 120,00 PLN.

Wymagania formalne uczestnictwa

W projekcie mogą uczestniczyć 144 osoby, zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego (powiat: gostyniński lub płocki, lub sierpecki) w wieku powyżej 25 lat  na dzień przystąpienia do projektu, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarach umiejętności ICT,  spełniające jeden z poniższych warunków:

 • osoby wyłącznie posiadająca niskie kwalifikacje (wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, tj. poziom 0 – przedszkole; Poziom 1 – szkoła podstawowa; Poziom 2A – gimnazjum; Poziom 3A – liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające; Poziom 3C – zasadnicza szkoła zawodowa), zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia (ISCED 2011);
 • osoby pracujące – bez względu na górną granicę wiekową;
 • osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo (deklarujące, iż planują powrót lub wejście na rynek pracy) – górna granica wieku wynosi 74 rok życia;
 • osoby nie uczestniczące we wsparciu LLL (life long learning) w tożsamym zakresie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2013-2015;

Działania w projekcie

W projekcie przewidziane są bezpłatne kursy komputerowe według ram kompetencji informatycznych i informacyjnych (Digital Competence Framework), które umożliwiają uzyskanie Certyfikatu IC3 (Internet and Computing Core Certification). Szkolenia będą się odbywały w terminach i godzinach dogodnych dla uczestników w trybie weekendowym i/lub w tygodniu w godzinach w zależności od potrzeb uczestników. Projekt zakłada, iż kursy kompetencji cyfrowych zakończą się programem formalnej oceny i certyfikacji kompetencji osiągniętych przez uczestników projektów.

Uczestnikom projektu zapewniamy:

 • trenerów, doświadczonych specjalistów, praktyków
 • tempo zajęć dopasowane do grupy
 • indywidualne stanowiska pracy przy komputerze
 • materiały szkoleniowe (podręcznik, notes, długopis, ćwiczenia)
 • wsparcie poszkoleniowe
 • miłą atmosferę w trakcie szkolenia
 • ciepły posiłek oraz słodki poczęstunek w trakcie przerw
 • pokrycie kosztu egzaminów IC3