Programista, administrator, grafik komputerowy – kwalifikacje przyszłości! – woj. zachodniopomorskie

Programista, administrator, grafik komputerowy – kwalifikacje przyszłości! – woj. zachodniopomorskie

Programista, administrator, grafik komputerowy – kwalifikacje przyszłości! – woj. zachodniopomorskie

Aktualności

Daj nam lajka na Facebooku: http://www.facebook.com/BezplatneSzkoleniaEFSSzczecin

24.03.2018

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 16 marca 2018 r. na usługi cateringowe (przygotowanie i dostarczenie zestawów obiadowych dla uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych) informujemy, iż w wyniku zapytania wyłoniony został wykonawca J&B Elita S.C. Catering i Gastronomia.

 

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 16 marca 2018 r. na wynajem sali w celu realizacji kwalifikacyjnego kursu zawodowego Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych informujemy, iż w wyniku zapytania wyłoniony został wykonawca J&C Group, ul. Armii Krajowej 9/14, Gdynia.

 

16.03.2018

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 08 marca 2018 r. na usługi cateringowe (przygotowanie i dostarczenie zestawów obiadowych dla uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych) informujemy, iż w wyniku zapytania wyłoniony został wykonawca J&B Elita S.C. Catering i Gastronomia.

 

09.03.2018

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 02 marca 2018 r. na usługi szkoleniowe (trenerskie) dot. przeprowadzenia zajęć na kwalifikacyjnych kursach zawodowych informujemy, iż w wyniku zapytania wyłoniony został wykonawca Instytut Rozwoju Edukacji i Przedsiębiorczości Paweł Pęcherski, ul. Senna 42, Szczecin.

24.02.2018 r.

Rekrutacja do projektu została zakończona.

Informacja o wynikach rekrutacji zostanie wysłana do osób zgłoszonych w ciągu 7 dni.

 

16.02.2018 r.

Rekrutacja na kurs Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami została zakończona. Osoby zgłoszone zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji drogą e-mailową do 22 lutego br.

Rekrutacja na kurs Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych oraz Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami zostaje wydłużona do 23 lutego br.

 

15.02.2018 r.

Do wszystkich osób, które zgłosiły się na kurs Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami wysłana została ankieta – ostatni etap naboru na kurs. Prosimy sprawdzić skrzynki (również folder Spam).

 

04.02.2018 r.

Do wszystkich osób, które do tej pory zgłosiły się do projektu wysłano e-mailem testy wiedzy do uzupełnienia. Prosimy sprawdzić skrzynki (również folder Spam).

 

02.01.2018 r.

Rekrutacja uczestników projektu została rozpoczęta.

W zakładce Dokumenty rekrutacyjne znajduje się REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE oraz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. W zakładce Pozostałe dokumenty znajdują się efekty kształcenia dla każdej kwalifikacji.

W celu zgłoszenia się do projektu należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, następnie wypełnić załączony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, podpisać go i wysłać skan na adres mailowy: szczecin@szkoleniaunijne.com.pl

Rekrutacja potrwa do 15 lutego br. Wszystkie osoby zgłoszone do projektu, spełniające kryteria kwalifikowalności otrzymają po 15 lutego  br. informację dot. wyniku rekrutacji.

Informacji na temat projektu udziela kierownik projektu Iwona Godniak: tel. 533 210 340, e-mail: iwona.godniak@bsmart.com.pl

 

 

O projekcie

Projekt realizowany w ramach Działania RPZP.08.06.00 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób  dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego”.

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe realizowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r . w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Od września 2012 roku do systemu edukacji zawodowej dołączyła nowa forma kształcenia – KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY.

Zawody zostały podzielone na części, zwane kwalifikacjami. Każdy zawód ma określoną liczbę kwalifikacji. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód oraz wykazanie wykształcenia średniego pozwala uzyskać TYTUŁ TECHNIKA. 

Osoby mogą zdobywać kwalifikacje na poziomie technika i jednocześnie przygotowywać się do uzupełnienia wykształcenia średniego.

Podział zawodów na kwalifikacje daje możliwość
– szybkiego przekwalifikowania się,

– zdobycia nowych uprawnień

– ujednolicenie efektów kształcenia jako tzw. Krajowe Ramy Kwalifikacji, które odpowiadają tm samym standardom kształcenia, co w krajach europejskich

 

Termin realizacji kursów: III/2018-XII/2018, z przerwą wakacyjną lipiec-sierpień. Zajęcia średnio co drugi weekend (sobota, niedziela). W I-II/2019 egzamin państwowy (zgodnie z ogłoszeniem Dyrektora CKE).

Szczegółowy harmonogram zjazdów znajduje się w zakładce Pozostałe dokumenty.

 

Cel projektu: Do 31 sierpnia 2019 r. nastąpi wzrost efektywności kształcenia zawodowego w obszarze IT w woj. zachodniopomorskim i jego dopasowanie do wymogów rynku pracy, zwiększające szanse na zatrudnienie min 55 osób dorosłych, poprzez organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych zakończonych procesem certyfikacji zewnętrznej i uzyskaniem kwalifikacji zawodowych.

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.08.2019

Wymagania formalne uczestnictwa

Kryteria obowiązkowe:

-ukończone 18 lat (w dniu przystąpienia do projektu)

– osoby zamieszkujące, uczące się lub pracujące na terenie woj. zachodniopomorskiego

 

Kryteria nieobowiązkowe, dodatkowo punktowane określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Działania w projekcie

Realizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych, wraz z egzaminem państwowym przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną:

1. „Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami” – 455 godzin, zajęcia w soboty i niedziele, średnio co drugi weekend, od marca do grudnia b.r. (z miesięczną przerwą wakacyjną). Po kursie uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN oraz przystępują do egzaminu państwowego (pisemny i praktyczny) organizowanego przez Okręgową Komisją Egzaminacyjną, umożliwiającego uzyskanie dyplomu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji E.13.

Uczestnicy kursu mają obowiązek odbycia dodatkowo 50 godzin praktyki zawodowej.

Program kursu obejmuje efekty kształcenia: wspólne dla wszystkich zawodów, wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego oraz dla kwalifikacji E.13, zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z dnia 7 lutego 2012 r.

2. „Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami” – 455 godzin, zajęcia w soboty i niedziele, średnio co drugi weekend, od marca do grudnia b.r. (z miesięczną przerwą wakacyjną). Po kursie uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN oraz przystępują do egzaminu państwowego (pisemny i praktyczny) organizowanego przez Okręgową Komisją Egzaminacyjną, umożliwiającego uzyskanie dyplomu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji E.14.

Uczestnicy kursu mają obowiązek odbycia dodatkowo 128 godzin praktyki zawodowej.

Kurs obejmuje efekty kształcenia: wspólne dla wszystkich zawodów, wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego oraz dla kwalifikacji E.14, zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z dnia 7 lutego 2012 r.

3. „Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych” – 390 godzin, zajęcia w soboty i niedziele, średnio co drugi weekend, od marca do grudnia b.r. (z miesięczną przerwą wakacyjną). Po kursie uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN oraz przystępują do egzaminu państwowego (pisemny i praktyczny) organizowanego przez Okręgową Komisją Egzaminacyjną, umożliwiającego uzyskanie dyplomu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji A.25.

Uczestnicy kursu mają obowiązek odbycia dodatkowo 50 godzin praktyki zawodowej.

Kurs obejmuje efekty kształcenia: wspólne dla wszystkich zawodów, wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego oraz dla kwalifikacji A.25, zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z dnia 7 lutego 2012 r.

 

W zakładce „pozostałe dokumenty” po lewej stronie znajdują się efekty kształcenia dla każdej kwalifikacji.