„Programista, grafik, administrator – kwalifikacje przyszłości!” – woj. śląskie

„Programista, grafik, administrator – kwalifikacje przyszłości!” – woj. śląskie

„Programista, grafik, administrator – kwalifikacje przyszłości!” – woj. śląskie

Aktualności

Daj nam lajka na Facebooku: http://www.facebook.com/BezplatneSzkoleniaEFSSzczecin

 

05.02.2019 r.

Rekrutacja zostaje wydłużona do 28.02.2019 r.

 

02.01.2019 r.

Ruszyła rekrutacja do projektu!

W zakładce Dokumenty rekrutacyjne znajduje się REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE oraz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i TEST WIEDZY. W zakładce Pozostałe dokumenty znajdują się efekty kształcenia dla każdej kwalifikacji.

W celu zgłoszenia się do projektu należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, następnie wypełnić załączony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, TEST i wysłać skan na adres mailowy: katowice@szkoleniaunijne.com.pl

Rekrutacja potrwa do 31 stycznia br.

Wszystkie osoby zgłoszone do projektu, spełniające kryteria kwalifikowalności otrzymają po 31 stycznia br. informację dot. wyniku rekrutacji.

Informacji na temat projektu udziela pani Anna Jurzysta: tel. 531 388 859, e-mail: katowice@szkoleniaunijne.com.pl.

O projekcie

Projekt realizowany w ramach RPO woj. śląskie Działanie 11.3 „Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych”.

 

Cel projektu: do 31.03.2020 r. wśród 60 osób dorosłych, uczestniczących z własnej inicjatywy w kursach zawodowych, zam. w woj. śląskim, wzrosną kwalifikacje i umiejętności zawodowe z zakresu IT, poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kończących się egzaminem zewn. potwierdzającym uzyskane kwalifikacje.

 

Wymagania formalne uczestnictwa

Kryteria obowiązkowe:

  • ukończone 18 lat (w dniu przystąpienia do projektu)
  • osoby zamieszkujące (zgodnie z Kodeksem Cywilnym), uczące się lub pracujące na terenie woj. śląskiego
  • z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności

 

Kryteria nieobowiązkowe, dodatkowo punktowane określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Działania w projekcie

Kwalifikacyjne kursy zawodowe zakończone egzaminem i uzyskaniem kwalifikacji zawodowych.

Do wyboru jeden kurs:

1. „Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami” – 455 godzin, zajęcia w soboty i niedziele, średnio co drugi weekend (z  przerwą wakacyjną). Po kursie uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN oraz przystępują do egzaminu państwowego (pisemny i praktyczny) organizowanego przez Okręgową Komisją Egzaminacyjną, umożliwiającego uzyskanie dyplomu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji E.13.

Uczestnicy kursu mają obowiązek odbycia dodatkowo 45 godzin praktyki zawodowej.

 

2. „Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami” – 455 godzin, zajęcia w soboty i niedziele, średnio co drugi weekend, od marca do grudnia b.r. (z przerwą wakacyjną). Po kursie uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN oraz przystępują do egzaminu państwowego (pisemny i praktyczny) organizowanego przez Okręgową Komisją Egzaminacyjną, umożliwiającego uzyskanie dyplomu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji E.14.

Uczestnicy kursu mają obowiązek odbycia dodatkowo 60 godzin praktyki zawodowej.

 

3. „Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych” – 390 godzin, zajęcia w soboty i niedziele, średnio co drugi weekend, od marca do grudnia b.r. (z przerwą wakacyjną). Po kursie uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN oraz przystępują do egzaminu państwowego (pisemny i praktyczny) organizowanego przez Okręgową Komisją Egzaminacyjną, umożliwiającego uzyskanie dyplomu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji A.25.

Uczestnicy kursu mają obowiązek odbycia dodatkowo 50 godzin praktyki zawodowej.

 

W zakładce „pozostałe dokumenty” po lewej stronie znajdują się efekty kształcenia dla każdej kwalifikacji oraz program ogólny.

 

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe realizowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r . w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Od września 2012 roku do systemu edukacji zawodowej dołączyła nowa forma kształcenia – KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY.

Zawody zostały podzielone na części, zwane kwalifikacjami. Każdy zawód ma określoną liczbę kwalifikacji. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód oraz wykazanie wykształcenia średniego pozwala uzyskać TYTUŁ TECHNIKA. 

Osoby mogą zdobywać kwalifikacje na poziomie technika i jednocześnie przygotowywać się do uzupełnienia wykształcenia średniego.

Podział zawodów na kwalifikacje daje możliwość
– szybkiego przekwalifikowania się,

– zdobycia nowych uprawnień

– ujednolicenie efektów kształcenia jako tzw. Krajowe Ramy Kwalifikacji, które odpowiadają tm samym standardom kształcenia, co w krajach europejskich