Programista i grafik komputerowy – kwalifikacje przyszłości! – woj. świętokrzyskie

Programista i grafik komputerowy – kwalifikacje przyszłości! – woj. świętokrzyskie

Programista i grafik komputerowy – kwalifikacje przyszłości! – woj. świętokrzyskie

Aktualności

Daj nam lajka na Facebooku: http://www.facebook.com/BezplatneSzkoleniaEFSSzczecin

12.02.2019 r.

Z dniem 01 marca br. zmianie ulega Regulamin Uczestnictwa w projekcie – zmiana dotyczy adresu Biura Projektu. Nowy regulamin znajduje się w dokumentach rekrutacyjnych.

 

13.09.2018 r.

Została utworzona lista osób zakwalifikowanych do projektu. Rekrutacja zakończona.

 

01.09.2018 r.

Zakończono rekrutację uczestników na kursy. Wyniki rekrutacji zostaną przesłane e-mailem do dnia 04 września br.

Jednocześnie informujemy, że uruchomiony został dodatkowy nabór na kurs Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych. Osoby chętne mogą wysyłać formularz zgłoszeniowy i test do 10 września br.

 

04.07.2018 r.

Rekrutacja do projektu została rozpoczęta.

W zakładce Dokumenty rekrutacyjne znajduje się REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE oraz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i TEST. W zakładce Pozostałe dokumenty znajdują się efekty kształcenia dla każdej kwalifikacji.

W celu zgłoszenia się do projektu należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, następnie wypełnić TYLKO załączony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i TEST, podpisać je i wysłać skan (lub jpg) na adres mailowy: kielce@szkoleniaunijne.com.pl.

Rekrutacja potrwa do 31 sierpnia br. Wszystkie osoby zgłoszone do projektu, spełniające kryteria kwalifikowalności otrzymają po 31 sierpnia  br. informację dot. wyniku rekrutacji.

 

Wnioskodawca zapewnia możliwość osobistego przyjazdu pracownika biura projektu do osoby z niepełnosprawnościami. Potrzebę taką można zgłosić telefonicznie pracownikowi biura.

Informacji na temat projektu udziela p. Anna Jurzysta, tel. 531 388 859, e-mail: kielce@szkoleniaunijne.com.pl

 

O projekcie

CEL GŁÓWNY: Do 31 sierpnia 2019 r. nastąpi wzrost kwalifikacji informatycznych istotnych na rynku pracy wśród 50 osób dorosłych z woj. świętokrzyskiego, powiatów: kieleckiego, miasta Kielce, koneckiego, opatowskiego, ostrowieckiego, które z własnej inicjatywy uczestniczą w kursach kwalifikacyjnych.

MIEJSCE REALIZACJI: Kielce

GRUPA DOCELOWA: Osoby w wieku 18 lat i więcej, aktywne zawodowo (pracujące i pozostające bez zatrudnienia, ale zainteresowane podj. pracy), w tym osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnościami – osoby fizyczne, które pracują, uczą się lub zam w woj. świętokrzyskim, w jednym z pow.: koneckim, kieleckim, miasto Kielce, opatowskim, ostrowieckim i które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji zawodowych.

Wymagania formalne uczestnictwa

– wiek 18 lat i więcej (w momencie przystąpienia do projektu)

– przystąpienie do projektu z własnej inicjatywy;

– posiadanie miejsca zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), nauki lub pracy na obszarze województwa świętokrzyskiego (miasto Kielce, powiat kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki).

Mile widziane osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie średnie), osoby z niepełnosprawnościami! (dodatkowe punkty dla tych osób na etapie rekrutacji)

Działania w projekcie

W projekcie całkowicie BEZPŁATNE KURSY (do wyboru jeden):

1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy „Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami”, w tym praktyka zawodowa. Czas trwania kursu: 450h/os + praktyka. Zajęcia w soboty i niedziele, w okresie wrzesień 2018- maj 2019 r. Po zakończonym kursie egzamin zewnętrzny i uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Efekty kształcenia dla tej kwalifikacji znajdują się w zakładce Pozostałe dokumenty.

2. Kwalifikacyjny kurs zawodowy „Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych”, w tym praktyka zawodowa.  Czas trwania kursu: 390h/os. Zajęcia w soboty i niedziele, w okresie wrzesień 2018 – maj 2019 r. Po zakończonym kursie egzamin zewnętrzny i uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Efekty kształcenia dla tej kwalifikacji znajdują się w zakładce Pozostałe dokumenty.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe realizowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r . w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Od września 2012 roku do systemu edukacji zawodowej dołączyła nowa forma kształcenia – KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY.

Zawody zostały podzielone na części, zwane kwalifikacjami. Każdy zawód ma określoną liczbę kwalifikacji.

Podział zawodów na kwalifikacje daje możliwość
– szybkiego przekwalifikowania się,

– zdobycia nowych uprawnień

– ujednolicenie efektów kształcenia jako tzw. Krajowe Ramy Kwalifikacji, które odpowiadają tym samym standardom kształcenia, co w krajach europejskich

 

Na wszystkich kursach bezpłatne podręczniki, materiały szkoleniowe oraz ciepły obiad!