Zdobądź z nami kwalifikacje IT! – woj. pomorskie

Zdobądź z nami kwalifikacje IT! – woj. pomorskie

Aktualności

Obecnie trwa nabór na wszystkie formy wsparcia.

Biuro Projektu:
Plac Kaszubski 8 pok. 201, 81-350 Gdynia

Rekrutacja dla kursów kwalifikacji zawodowych:
Tel: 502 444 104
e-mail: rekrutacja.kkz@szkoleniaunijne.com.pl

Rekrutacja kursy komputerowe IC3 oraz Microsoft:
Tel: 730 960 850
e-mail: pomorskie@szkoleniaunijne.com.pl

 

O projekcie

Projekt finansowany w ramach RPO WP, Działanie 05.05.

CEL GŁÓWNY: do 30.06.2019 r. poprawi się sytuacja na rynku pracy 245 (50%k) osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkujących lub pracujących w woj. pomorskim, w tym os. o niskich kwalifikacjach i w wieku 50 plus.

TEREN: woj. pomorskie

GRUPA DOCELOWA: 

 1. Uczestnikiem Projektu może być osoba w wieku aktywności zawodowej (18 lat i więcej), która z własnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, zamieszkująca lub pracująca na terenie województwa pomorskiego.
 2. Dodatkowe (premiowanie, nieobligatoryjne) kryteria naboru:
 • osoba będąca pracownikiem mikro i/lub małego i/lub średniego przedsiębiorstwa i/lub podmiotu ekonomii społecznej i/lub prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą – 3 pkt. dodatkowo,
  • osoba w wieku powyżej 50 lat (na dzień przystąpienia do Projektu) – 3 pkt. dodatkowo,
  • osoba o niskich kwalifikacjach (wykształcenie do ISCED 3 włącznie) – 3 pkt. dodatkowo ,
   • ISCED 3 wykształcenie ponadgimnazjalne: liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa
   • ISCED 2 wykształcenie gimnazjalne: gimnazjum
   • ISCED 1 wykształcenie podstawowe: szkoła podstawowa
  • kobiety – 2 pkt. dodatkowo,
  • osoby z orzeczoną niepełnosprawnością – 1 pkt. dodatkowo.

 

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 2017-06-28 – 2019-06-30

Wymagania formalne uczestnictwa

 

 

 

 

Działania w projekcie

W RAMACH PROJEKTU UCZESTNIK WYBIERA JEDNĄ Z ZAPROPONOWANYCH ŚCIEŻEK.

KURSY I SZKOLENIA SĄ CAŁKOWICIE BEZPŁATNE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ:

 • szkolenia komputerowe IC3 – 80 h,
 • szkolenia przygotowujące do certyfikatu Microsoft – Server Administration – 40 h,
 • szkolenia przygotowujące do certyfikatu Microsoft – Security Fundamentals – 40 h,
 • szkolenia przygotowujące do certyfikatu Microsoft – HTML5 – 40 h,
 • kwalifikacyjny kurs zawodowy „Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami” – 450 h,
 • kwalifikacyjny kurs zawodowy „Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych”– 390 h,
 • kwalifikacyjny kurs zawodowy „Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami” – 372 h.