„Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy” – woj. łódzkie

„Nowe kwalifikacje –  nowe perspektywy” – woj. łódzkie

„Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy” – woj. łódzkie

01.11.2018-30.04.2020BEZPŁATNIE

Kwalifikacyjne kursy zawodowe realizowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r . w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Od września 2012 roku do systemu edukacji zawodowej dołączyła nowa forma kształcenia – KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY.

Zawody zostały podzielone na części, zwane kwalifikacjami. Każdy zawód ma określoną liczbę kwalifikacji. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód oraz wykazanie wykształcenia średniego pozwala uzyskać TYTUŁ TECHNIKA. 

Osoby mogą zdobywać kwalifikacje na poziomie technika i jednocześnie przygotowywać się do uzupełnienia wykształcenia średniego.

Podział zawodów na kwalifikacje daje możliwość
– szybkiego przekwalifikowania się,

– zdobycia nowych uprawnień

– ujednolicenie efektów kształcenia jako tzw. Krajowe Ramy Kwalifikacji, które odpowiadają tm samym standardom kształcenia, co w krajach europejskich


Dokumenty rekrutacyjne
  1. FORMULARZ-ZGŁOSZENIOWY-2.pdf
  2. REGULAMIN-REKRUTACJI.pdf
  3. TEST.pdf
  4. A.25-program-i-efekty-kształcenia.pdf
  5. E.14-program-i-efekty-kształcenia.pdf
  6. Terminarz-kursu-A.25-Grafik-CIB-GRUPA-1-I-2-1.docx
  7. Terminarz-kursu-E.14-Programista-CIB-GRUPA-124-1.docx
  8. Terminarz-kursu-E.14-Programista-CIB-GRUPA-3.docx
Wnioskodawca: Centrum Innowacyjnego Biznesu Tomasz OsakCentrum Innowacyjnego Biznesu Tomasz Osak

Aktualności

Daj nam lajka na Facebooku: http://www.facebook.com/BezplatneSzkoleniaEFSSzczecin

28.04.2019 r.

Rekrutacja została zakończona, ruszyły pierwsze zajęcia na kursach!

28.02.2019

Obecnie trwa nabór uzupełniający na kurs A.25 „Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych” oraz nabór na listę rezerwową na kurs E.14 „Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami”.

05.02.2019

Rusza nabór dodatkowy do projektu, zapraszamy do aplikowania na kursy do 28.02.2019 r.

W zakładce Dokumenty rekrutacyjne znajduje się REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE oraz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i TEST WIEDZY. W zakładce Pozostałe dokumenty znajdują się efekty kształcenia dla każdej kwalifikacji.

W celu zgłoszenia się do projektu należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, następnie wypełnić załączony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, TEST i wysłać skan na adres mailowy: lodz@szkoleniaunijne.com.pl

Wszystkie osoby zgłoszone do projektu, spełniające kryteria kwalifikowalności otrzymają po 28 lutego br. informację dot. wyniku rekrutacji.

Informacji na temat projektu udziela pani Anna Jurzysta: tel. 531 388 859, e-mail: lodz@szkoleniaunijne.com.pl.

 

05.11.2018

Ruszyła rekrutacja do projektu.

W zakładce Dokumenty rekrutacyjne znajduje się REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE oraz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i TEST WIEDZY. W zakładce Pozostałe dokumenty znajdują się efekty kształcenia dla każdej kwalifikacji.

W celu zgłoszenia się do projektu należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, następnie wypełnić załączony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, TEST i wysłać skan na adres mailowy: lodz@szkoleniaunijne.com.pl

Rekrutacja potrwa do 31 stycznia 2019 r.

Wszystkie osoby zgłoszone do projektu, spełniające kryteria kwalifikowalności otrzymają po 31 stycznia 2019 r. informację dot. wyniku rekrutacji.

Informacji na temat projektu udziela pani Anna Jurzysta: tel. 531 388 859, e-mail: lodz@szkoleniaunijne.com.pl.

O projekcie

Projekt realizowany w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe.

Cel projektu: Do 30 kwietnia 2020 r. nastąpi wzrost efektywności kształcenia zawodowego w obszarze IT w woj. łódzkim, powiatach: miasto Łódź, opoczyńskim, radomszczańskim i jego dopasowanie do wymogów rynku pracy, zwiększające szanse na zatrudnienie wśród min 72 osób dorosłych, poprzez udział tych osób w kkz, zakończonych uzyskaniem kwalifikacji zawodowych.

Wymagania formalne uczestnictwa

Kryteria obowiązkowe:

– ukończone 18 lat (w dniu przystąpienia do projektu)

– osoby zamieszkujące, uczące się lub pracujące na terenie woj. łódzkiego

– wynik testu IT min. 60%

 

Kryteria nieobowiązkowe, dodatkowo punktowane określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Działania w projekcie

Kwalifikacyjny kurs zawodowy: Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (kwalifikacja E.14) – program ogólny i efekty kształcenia znajdują się w zakładce „pozostałe dokumenty”

Ilość godzin: 455 h/osobę

Zajęcia w sobotę i niedzielę, średnio do 1-2 tygodnie

Termin kursu: II/2019 – XII.2019, egzamin zawodowy w I.2020

Praktyka: 60 h/osobę

Kurs zakończony egzaminem zewnętrznym i certyfikatem.

 

 Kwalifikacyjny kurs zawodowy: Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych (kwalifikacja A.25) – program ogólny i efekty kształcenia znajdują się w zakładce „pozostałe dokumenty”

Ilość godzin: 390 h/osobę

Zajęcia w sobotę i niedzielę, średnio do 1-2 tygodnie

Termin kursu: II/2019 – XII.2019, egzamin zawodowy w I.2020

Praktyka: 60 h/osobę

Kurs zakończony egzaminem zewnętrznym i certyfikatem.