Specjalista IT – zawód z przyszłością dla osób o niskich kwalifikacjach – woj. wielkopolskie

Specjalista IT – zawód z przyszłością dla osób o niskich kwalifikacjach – woj. wielkopolskie

Specjalista IT – zawód z przyszłością dla osób o niskich kwalifikacjach – woj. wielkopolskie

Aktualności

08.09.2017 – na Państwa skrzynki został wysłany zaktualizowany plan zajęć.

18.08.2017 – Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłosił terminy egzaminów zawodowych w sesji styczeń-luty 2018 (link: https://www.oke.poznan.pl/cms,4806,terminy_przeprowadzania_egzaminu_zawodowego_w_2018_roku.htm)

Egzamin pisemny odbędzie się 11 stycznia 2018 r. (data ostateczna dla obu kwalifikacji)

Egzaminy praktyczne odbędą się w następujących terminach:

 1. Kwalifikacja E.14: 12-15 stycznia 2018 r.
 2. Kwalifikacja E.13: 05-16 lutego 2018 r.

Dokładną godzinę i datę egzaminu praktycznego (mieszczącą się w powyższym zakresie czasowym) oraz miejsce przeprowadzenia egzaminu poznają Państwo w późniejszym terminie.

Na Państwa e-maile została wysłana deklaracja zgłoszenia na egzamin do uzupełnienia i odesłania – proszę sprawdzić pocztę.

18.08.2017 – na stronie umieszczony został zaktualizowany harmonogram ogólny obu kursów.

22.06.2017 – na stronie umieszczony został nowy wzór umowy o praktykę (w związku z przekształceniem firmy 4AM GROUP w BSMART Sp. z o.o.). Prosimy o stosowanie nowego wzoru.

14.06.2017 – W związku z rozpoczęciem przerwy wakacyjnej wszystkim Uczestniczkom i Uczestnikom kursu E.13 życzymy udanego odpoczynku od zajęć 🙂

30.05.2017 – Uprzejmie informujemy, iż w zakładce „Dokumenty” został umieszczony wzór umowy o realizację praktyki zawodowej. Dokumenty zostały do Państwa wysłane również pocztą e-mailową.

 

O projekcie

 

Rekrutacja do projektu została zakończona.

 

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VII Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.2. Kształcenie zawodowe dorosłych – tryb konkursowy, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, na podstawie umowy nr RPWP.08.03.02-30-0111/16-00 zawartej pomiędzy 4AM GROUP Marek Biernat, a Zarządem Województwa Wielkopolskiego. Wartość projektu: 286 450,00 PLN, w tym wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 257 805,00 PLN.

Wymagania formalne uczestnictwa

Warunki uczestnictwa. W projekcie może uczestniczyć 60 osób, które:

 • z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarach umiejętności ICT
 • zamieszkują, uczą się lub pracują na terenie województwa wielkopolskiego (zgodnie z KC)
 • mają ukończone 25 lat  na dzień przystąpienia do projektu
 • posiadają niskie kwalifikacje (wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, tj. poziom 0 – przedszkole; Poziom 1 – szkoła podstawowa; Poziom 2A – gimnazjum; Poziom 3A – liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające; Poziom 3C – zasadnicza szkoła zawodowa), zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia (ISCED 2011);
 • posiadają podstawową wiedzę z obszaru obsługi komputera i Internetu

Działania w projekcie

W projekcie przewidziane są bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe realizowane w formie pozaszkolnej, umożliwiające uzyskanie przez uczestnika projektu jednej z dwóch kwalifikacji zawodowych:

 1. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami danych – Kwalifikacja E.14 w zawodzie Technik Informatyk
 2. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami – Kwalifikacja E.13 w zawodzie Technik Informatyk

 

Uczestnikom projektu zapewniamy:

 • trenerów, doświadczonych specjalistów, praktyków
 • kompleksowy kurs zawodowy
 • indywidualne stanowiska pracy przy komputerze
 • materiały szkoleniowe (podręcznik, notes, długopis, ćwiczenia)
 • wsparcie po ukończeniu kursu
 • miłą atmosferę w trakcie kursu
 • słodki poczęstunek w trakcie przerw